• img

    ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    GET STARTED
  • img
  • img

ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ.2525 ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาสถิติประยุกต์ สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกใน หลักสูตร วิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์ และเมื่อปี พ.ศ.2544 ได้เปิดสอนหลัก สูตร วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขา วิชาสถิติประยุกต์ ในปัจจุบันภาควิชาสถิติประยุกต์ได้พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยรับนักศึกษา จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาด แรงงาน และหน่วยงานต่างๆ

STATISTICS KMITL

คณาจารย์และบุคลากร

 

สื่อการสอน

 

งานวิจัย/ปัญหาพิเศษ/สัมมนา

 

ศูนย์บริการวิชาการ

 

BLOG POSTS

STAT KMITL Social

YouTube

img

Facebook

img

ศูนย์บริการวิชาการ

img

บริการวิชาการ