Stimulus HTML CSS Template

 

welcome to STAT KMITL

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ.2525 ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาสถิติประยุกต์ สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกใน หลักสูตร วิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์ และเมื่อปี พ.ศ.2544 ได้เปิดสอนหลัก สูตร วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขา วิชาสถิติประยุกต์ ในปัจจุบันภาควิชาสถิติประยุกต์ได้พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยรับนักศึกษา จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาด แรงงาน และหน่วยงานต่างๆ

Get Started

ภาควิชาสถิติ

ประวัติภาควิชาสถิติ และวัตถุประสงค์

ภาควิชาสถิติประยุกต์ก่อตั้งมาเพื่อดำเนินการปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุ ประสงค์ ของคณะฯ และสถาบัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ ประกอบด้วยรายละเอียด หลักๆ ดังนี้

Click

หลักสูตร

หลักสูตรและแผนการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี click
หลักสูตรปริญญาโทclick

โครงการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำสื่อออนไลน์ เพื่อเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจ รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561

Click

โครงการอบรม การประยุกต์ความรู้สถิติตามแนวคิด Lean Six Sigma รุ่นที่ 1 วันที่ 9 10 และ 16 มิถุนายน 2561

Click

โปรแกรม Mobile Application รวบรวมการทดสอบทางสถิติ สำหรับการวิจัยระดับปริญญาตรี (Demo)

Click

ดร.พรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์ 9 - 13 เมษายน 2561

เดินทางไปประชุมวิชาการในงาน International Conference on Applied Science and Technology (ICAST) 2018 และเสนอผลงานเรื่อง Biclustering Similarity Measures for Heterogeneous Data ณ ประเทศมาเลเซีย

ผศ.ดร.อัชฌา อระวีพร 15 - 20 พฤษาคม 2561

เดินทางไปประชุมวิชาการในงาน 35th International Academic Conference, Barcelona และเสนอผลงานเรื่อง A Comparison of Parameter Estimation of Logistic Regression model by Maximum Likelihood, Ridge Regression, Markov Chain Monte Carlo Methods ณ ประเทศราชอาณาจักรสเปน

ผศ.ดร.สมศรี บัณฑิตวิไล 15 - 20 พฤษาคม 2561

เดินทางไปประชุมวิชาการในงาน 35th International Academic Conference, Barcelona และเสนอผลงานเรื่อง Comparative Study of Three Time Series Methods in Forecasting Dengue Hemorrhagic Fever Incidence in Thailand ณ ประเทศราชอาณาจักรสเปน

ดร.พรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์ 1 - 6 สิงหาคม 2561

เดินทางไปประชุมวิชาการในงาน The Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management (2018 ICMSEM) และเสนอผลงานเรื่อง Measuring Efficiency of Thailand's Football Premier Leagues using Data Envelopment Analysis ณ ประเทศออสเตรเลีย

Department of Statistics, KMITL

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 เมษายน 2561

ประมวลภาพคณบดีพบประชาคมภาควิชาสถิติและประชุมภาควิชา วันที่ 29 มีนาคม 2561

ประมวลภาพโครงการอบรม “สถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย รุ่นที่ 4" วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ บรรยายพิเศษในชั้นเรียนโดย ดร.กีรติ สุขในสิทธิ์ วันที่ 17 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ โครงการอบรม "โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB เพื่อใช้ในการวิจัย รุ่นที่ 4"  วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561

ประมวลภาพโครงการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานและแบ่งปันประสบการณ์ทำสหกิจแก่นักศึกษาชั้นปีที่3  วันที่ 9 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ บริษัทกรุงเทพประกัยภัย มอบทุนการศึกษาแก่ น.ส.ธนัชพร งามสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถิติ  วันที่ 9 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ ภาควิชาสถิติ นำนักศึกษาชั้นปีที่3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)  วันที่ 8 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ งานแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชา  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ประมวลภาพ ทำบุญภาควิชาสถิติ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซ.ฉลองกรุง 1 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์.

0-2329-8400-11 ต่อ 275,276

โทรสาร 0-2329-8426

http://www.science.kmitl.ac.th/

https://www.facebook.com/statisticskmitl

Blog Posts

คำถาม-คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้สถิติ

Mobile Application เป็นส่วนหนึ่งในวิชาปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 จัดทำโดย

มุมมองในการใช้งานของ Data Engineer, Data Scientist และ Data Analyst ต่างกันอย่างไร ก่อนอื่น มารู้จักบุคคลทั้ง 3 กันก่อน

ส่วนหนึ่งในวิชาปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 จัดทำโดย